Tứ Niệm Xứ - 37 Phẩm Trợ Đạo - Thiền và Đời Sống kỳ 68

26 Views
Published
Tứ Niệm Xứ phẩm đầu tiên trong 37 Phẩm Trợ Đạo.
Trong bốn niệm xứ nếu niệm, hay chú tâm ghi nhận, được kiên cố áp đặt trên một phần của thân, như hơi-thở-ra và hơi-thở-vào chẳng hạn, điều đó hàm xúc ý nghĩa là sự chú tâm đã được vững chắc thiết lập trên tất cả. Như vậy bởi vì ta đã có khả năng đặt sự chú tâm vào bất luận nơi đâu trong thân.
Category
More
Be the first to comment